INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ruciane-Nida, 25 maj 2012 r.
Nasz znak:
Dom Kultury-271/ 01/2012

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dyrektor Domu Kultury w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie” informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło: na część I – 5 ofert, na część II – 3 oferty.

Na część I zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: PHU RAGTIME, Siedziba: ul. 1 Maja 19 of, Filia: ul. Zwycięstwa 51A, 44-100 Gliwice, za łączną cenę 32892,66 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

W postępowaniu przetargowym na część I wpłynęły jeszcze 3 oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
VERTI SYSTEM Krzysztof Turkowski, ul. Podbiałowa 13, 61-680 Poznań
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
(32892,66 zł : 53744,85 zł) x 100 = 61,20 pkt
Razem: 61,20 pkt.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 3
KAM-I Sklep Muzyczny, ul. Dmowskiego 1C, 18-400 Łomża
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
(32892,66 zł : 38353,86 zł) x 100 = 85,76 pkt
Razem: 85,76 pkt.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 5
PHU RAGTIME, Siedziba: ul. 1 Maja 19 of, Filia: ul. Zwycięstwa 51A, 44-100 Gliwice
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
(32892,66 zł : 32892,66 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 6
ADBiT Firma Informatyczna, ul. Wojska Polskiego 43 lok. 10, 19-300 Ełk
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
(32892,66 zł : 38787,00 zł) x 100 = 84,80 pkt
Razem: 75,19 pkt.

Jedna oferta złożona na część I zamówienia została odrzucona z postępowania przetargowego.

Na część II zamówienia wybrano ofertę Wykonawcy: VERTI SYSTEM Krzysztof Turkowski, ul. Podbiałowa 13, 61-680 Poznań, za łączną cenę 74311,68 zł brutto za realizację przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ.

W postępowaniu przetargowym na część II wpłynęła jeszcze jedna oferta spełniająca wymogi i podlegająca ocenie przez Zamawiającego.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 2
VERTI SYSTEM Krzysztof Turkowski, ul. Podbiałowa 13, 61-680 Poznań
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
(74311,68 zł : 74311,68 zł) x 100 = 100,00 pkt
Razem: 100,00 pkt.

Nazwa i adres Wykonawcy:
Oferta nr 7
ADBiT Firma Informatyczna, ul. Wojska Polskiego 43 lok. 10, 19-300 Ełk
Liczba punków w kryterium (cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia – 100%):
(74311,68 zł : 80725,00 zł) x 100 = 92,06 pkt
Razem: 92,06 pkt.

Jeden oferent składający ofertę na część II zamówienia został wykluczony z postępowania a ofertę uznano za odrzuconą.