WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ „Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie”.

Ruciane-Nida 11.05.2012 r.
Dom Kultury w Rucianem-Nidzie
ul. Gwarna 2a
12-220 Ruciane-Nida

                                                                                                       Uczestnicy postępowania
                                                                                                       o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Wyposażenie sali widowiskowej Domu Kultury w Rucianem-Nidzie”.

                                                                WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wyjaśniam:

Zapytanie nr 1:

Prosimy o zmianę parametrów minimalnych w załączniku nr 3 do SIWZ tak , aby nie wskazywały one na konkretne produkty i umożliwiały one zaoferowanie produktów także innych producentów niż wskazane w SWIZ.
Prosimy o opisanie parametrów zgodnie z art. 29 ust.1-3 i w związku z art. 7 ust.1 ustawy Pzp, czyli tak, aby była możliwość złożenia oferty, gdzie dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia, będzie można zaoferować urządzenia więcej niż jednego producenta i urządzenia te łącznie będą spełniały wszystkie wymagane parametry minimalne i aby zamówione  urządzenia mogły funkcjonować poprawnie i z wymaganiami funkcjonalnymi Zamawiającego oraz mieściły się w środkach jakimi Zamawiający dysponuje dla tego Zamówienia

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem „Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia” w Rozdziale III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”  punkcie 2 Zamawiający określa sposób zaproponowania urządzeń o parametrach i jakości nie gorszej lub lepszej od zaproponowanych w SIWZ.

Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia
Rozdział III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
Punkt 2:
„Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:
a) odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunkach
Zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych
urządzeń o parametrach i jakości nie gorszych lub lepszych od zaproponowanych w SIWZ.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego, jest obowiązany zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca, na etapie składania oferty, musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
b) być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami. Wykonawca dołączy
dokumentację eksploatacyjno-techniczną w języku polskim.”

Zapytanie nr 2:
Czy zamawiający dochowując należytej staranności oraz dobrze pojmowany interes publiczny sprawdził, że dostępne są urządzenia więcej niż jednego producenta spełniające minimalne parametry  określone przez zamawiającego dla tego typu zadania?

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisem „Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia” w Rozdziale III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”  punkcie 2 Zamawiający określa sposób zaproponowania urządzeń o parametrach i jakości nie gorszej lub lepszej od zaproponowanych w SIWZ.
SIWZ opisuje minimalne wymagania co do przedmiotów zamówienia i jest otwarty również na modele innych producentów które spełniają minimalne parametry określone w SIWZ.

Zapytanie nr 3:

Czy Zamagający przewiduje wydłużenie terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wydłużenie terminu składania ofert?

Zapytanie nr 4:
W opisie zamawiający określa rodzaj tkaniny, która jest zintegrowana z formą oparcia.
Technologia, którą stosuje nasza firma polega na zastosowaniu złożenia tapicerskiego kilku materiałów. Materiał tapicerski podlaminowany pianką trudno zapalną  z siatką) jest klejony specjalistycznym klejem tapicerskim do pianki poliuretanowej oparcia. Czy dopuszczają Państwo takie rozwiązanie?

Odpowiedź:
Nie dopuszczamy takiego rozwiązania prosimy zastosować się techniki zapisanej w opisie.

Zapytanie nr 5:
Druga Kwestia dotyczy materiału z którego ma vbyc wykonany podłokietnik (w opisie – integralna pianka poliuretanowa).
Za względu wytrzymałościowych i higienicznych preferujemy podłokietniki z litego drewna- lakierowane lakierem PU. Czy dopuszczają Państwo takie rozwiązanie?

Odpowiedź:
Nie dopuszczamy takiego rozwiązania prosimy zastosować się techniki zapisanej w opisie.

Zapytanie nr 6:
W opisie jest zapis o mechanizmie ręcznym do kurtyny , o jak się domyślam uchwytach obrotowych do kulis, ale nie ma informacji sposobie zawieszenia horyzontu. Czy istnieje jakaś konstrukcja (rura lub coś podobnego) do której zawiesi się horyzont, czy nie istnieje i należy wykonać odpowiednie mocowanie dla horyzontu. Czy np. taki sam mechanizm jak do kurtyny?

Odpowiedź:
Do horyzontu należy wykonać taki sam mechanizm jak do kurtyny, na scenie niema żadnych konstrukcji na scenie są tylko gołe ściany.